همایش ها

کلیه همایش های ادبی

مهندسی ادبیات

به روش نوین

فراخوان مقاله

بخش ارسال مقالات

تربیت مربی

دوره های ویژه

دانش افزایی

طرح نوین دانش افزایی

جشنواره ها

کلیه جشنواره های ادبی

شرایط احراز چاپ مقاله علمی در فصلنامه

علمی پژوهشی ادبیات تحلیلی و تطبیقی  پرنیان خیال

فصلنامه علمی پژوهشی ادبیات تحلیلی و تطبیقی

زیرنظر هیئت علمی مرکز پژوهشی ادبیات تحلیلی و تطبیقی اسراء به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی منتشر می شود 

دکترای زبان ادبیات فارسی ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دارای تالیفات و مقالات متعدد

 

دکتر ماه نظری

داور, هیئت تحریریه

عضو هیئت علمی و رئیس مرکز پژوهشی ادبیات تحلیلی و تطبیقی اسراء ، صاحب تالیفات و مقالات متعدد ، ایده و نظریه پرداز

دکتر راهب عارفی

صاحب امتیاز

دکتر زبان و ادبیات فارسی ، دانشیار و مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علوم تحقیقات تهران

دکتر امیراسماعیل آذر

سردبیر

تیراژ

هیئت تحریریه و داوران

مقالات دریافتی

مقالات تایید و چاپ شده

کارگاه های آموزشی مقاله، پروپوزال و روش تحقیق

کارگاه هفت روزه

کارگاه هفت روزه مقاله نویسی، پروپوزال نویسی و روش تحقیق از ساعت 9 صبح الی 14 ظهر به صورت فشرده در کارگاه 7 نفره با هزینه 950.000 تومان همراه  ارائه گواهی پایان دوره معتبر 100.000 تومان

کارگاه سه روزه

کارگاه یک روزه مقاله نویسی، پروپوزال نویسی و روش تحقیق از ساعت 9 صبح الی 14 ظهر به صورت فشرده در کارگاه 7 نفره با هزینه 750.000 تومان همراه  ارائه گواهی پایان دوره معتبر 100.000 تومان

کارگاه یک روزه

کارگاه یک روزه مقاله نویسی، پروپوزال نویسی و روش تحقیق از ساعت 8 صبح الی 6 عصر به صورت فشرده در کارگاه 7 نفره با هزینه 350.000 تومان همراه  ارائه گواهی پایان دوره معتبر 100.000 تومان 

ارتباط با ما 

فصلنامه علمی ادبیات تحلیلی و تطبیقی پرنیان خیال وابسته به مرکز پژوهشی ادبیات تحلیلی و تطبیقی اسراء

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مرکز پژوهشی تحلیلی تطبیقی اسراء

 

 

R

مرکز پژوهشی ادبیات تحلیلی و تطبیقی اسراء

مرکز تخصصی زبان و ادبیات فارسی

R

جشنواره بین المللی سعدی

جشنواره بین المللی علمی، ادبی و هنری سعدی